Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel
Tlapky Doma
Lucie Oravcová
Hynaisova 9
41201 Litoměřice
IČO: 08383235
Tel.: +420 728 466 941
Email: lucie@tlapkydoma.cz

Webové stránky https://www.tlapkydoma.cz/
Dále jen Poskytovatel

Chůva na hlídání
Fyzická osoba vykonávající služby hlídání koček a psů objednané Zákazníkem. Chůvou na hlídání může být považován i Poskytovatel. Dále jen Chůva na hlídání

Klient
Klientem je fyzická osoba, která objednává a využívá služby nabízené Poskytovatelem.
Dále jen Klient

----------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Předběžnou objednávku služeb lze provést přes online formulář, emailem nebo telefonicky. Objednávka se stává závaznou ve chvíli podepsání Dohody o hlídání.
 2. Poskytovatel zastoupený Chůvou na hlídání se Klientovi zavazuje zajistit péči svěřeným zvířatům v rozsahu stanoveném v Dohodě o hlídání.
 3. Klient podpisem Dohody o hlídání dává Poskytovateli zastoupenému Chůvou na hlídání svolení k zajištění péče o kočky a psy a vykonání dalších úkolů uvedených v Dohodě o hlídání dle termínů a na adrese uvedené tamtéž.
 4. Poskytovatel zastoupený Chůvou na hlídání se tímto zavazuje k tomu, že se svěřeným zvířetem bude zacházet jemně, důstojně, klidně a s úctou. V žádném případě není dovoleno zvíře jakkoli a za cokoli trestat nebo se k němu chovat hrubě.
 5. Poskytovatel zastoupený Chůvou na hlídání se zavazuje v průběhu hlídání využívat jen prostory, které nezbytně potřebuje k vykonání své práce. Pokud Klient odepře Chůvě na hlídání přístup do některé z částí domu nebo bytu, Chůva na hlídání ji nenavštíví ani v nepřítomnosti Klienta, nebude-li mít jeho výslovný souhlas.
 6. uKlient je povinen zajistit dostatek krmení a podestýlky do kočičího WC tak, aby vystačilo na celou dobu hlídání. Bude-li něčeho nedostatek, Chůva na hlídání zakoupí potřebné z vlastních prostředků a částka bude naúčtována Klientovi při ukončení hlídání. Tato skutečnost bude sdělena Klientovi při Zprávě z hlídání.
 1. Chůva na hlídání je povinna zasílat každý den Zprávu z hlídání Klientovi. Krátký popis průběhu návštěvy včetně fotky nebo videa bude zasílat na předem domluvený kontakt.
 2. Klient souhlasí s pořízením fotodokumentace z hlídání a s jejím dalším použitím pro potřeby firmy Tlapky Doma.
 3. Klient zaručuje, že jeho zvířata jsou zdravá a nejeví žádné známky nemoci. Pokud zvíře trpí jakoukoli nemocí a je nutné mu podávat léky, klient to vždy oznámí Chůvě na hlídání předem. Pokud klient zamlčí skutečnost o zdravotním stavu zvířete, má Chůva na hlídání právo ukončit hlídání předběžně, a to v okamžiku zjištění zamlčené skutečnosti.
 4. V případě, že Chůva na hlídání v průběhu hlídání zjistí zhoršení zdravotního stavu zvířete, je povinna o stavu informovat Klienta. Dle domluvy s ním podnikne následné kroky. V případě, že bude nezbytné odvézt zvíře k veterináři, částka za vyšetření se na konci hlídání naúčtuje Klientovi. Pro tyto případy je Klient povinen uvést kontakt na svého veterináře, který zvíře zná, do Dohody o hlídání. V případě, že Klientův veterinář nebude z jakéhokoli důvodu dostupný, má Chůva na hlídání právo nechat kočku vyšetřit u jiného veterináře. Tuto skutečnost však vždy oznámí Klientovi.
 5. Klient má povinnost připravit očkovací průkaz a jiné důležité dokumenty pro případ převozu kočky, psa na veterinu.
 6. Poskytovatel zastoupený Chůvou na hlídání nezodpovídá za majetek poničený kočkami, psy v jeho nepřítomnosti. Zjistí-li při svém příchodu jakoukoli škodu, neprodleně tuto skutečnost oznámí Klientovi, a to včetně fotodokumentace.
 7. Podepsáním Dohody o hlídání Klient souhlasí s Ceníkem služeb a s Obchodními podmínkami.
 8. Dohoda o hlídání nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma stranami.
 9. Podepsáním Dohody o hlídání Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Poskytovatelem a Chůvou na hlídání zpracovány a uchovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování služeb hlídání koček.
 10. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Klienta neposkytnout třetím subjektům.
 11. Poskytovatel osobní údaje Klienta využije výhradně za účelem poskytování služeb hlídání koček, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 12. Poskytovatel i Chůva na hlídání vynaloží maximální úsilí na ochranu osobních údajů Klienta.
 13. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 14. Dohoda o hlídání koček, psů a otázky související se řídí českým právem.
 15. Přílohou k těmto obchodním podmínkám je Dohoda o hlídání koček, psů, kterou Klient podepisuje při úvodní schůzce.
 16. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 31. července 2019

Nejsem jen obyčejná paní na hlídání či venčení. Jsem zvířecí parťák a ráda se stanu vaší rodinnou psí i kočičí chůvou.

Napište mi

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel stránek Lucie Oravcová, Hynaisova 427/9, Litoměřice, 41201, IČ: 08383235 , Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 31.7.2019, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Litoměřice